is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waar in de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SS© NATUURLYKE HISTORIE

punt ; ook loopt het bovenfte gedeelte in een nagel uit$ van een hoornagtige zelfftandigheid.

In alle de foorten vau dit talryke Geflacht vindt men, onder de buitcnfte Veeren , een digt Dons , 't welk het lichaam des Vogels bewaart voor den indruk des Waters. By de Zwaan is dit Dons zeer fyn , van eene alles overtreffende zagtheid , en volmaakt wit ; men vervaardigt 'er de fchoonfte moffen van , en voeringen zo zagt als warm.

Het vleesch van de Zwaanen is zwart en hard. Zy werden min als een fmaaklyke dan als een prachtige fchotel op de Gastmaalen der Ouden opgedischt ; tot het Zelfde vertoonmaakende einde bedienden 'er zich de Franfchen van in vroegcren tyde ; eenige Perfoonen hebben my nogthans verzekerd, dat het vleesch der jonge Zwaanen zo goed is als dat der Ganzen , van denzelfden ouderdom.

Schoon de Zwaan niet veel geluids flaa , heeft zy de werktuigen der Stemme op dezelfde wyze gevormd als de meest roepende Watervogelen. Het gewoon geluid van de Tamme Zwaan is eer dof dan helder , 't is een foort van gekir, volmaakt gclykende naar't geen men het [pinnen van een Kat noemt, door de Ouden zeer wel uitgedrukt met het naarbootzend woord clrcnfant (*) ; dit geluid geeft de Zwaan als dezelve een dreigenden of toornigen toon flaat , en men heeft niet opgemerkt dat ze in liefde een zagter toon geeven : en 't is althans niet van de bykans ftomme Zwaanen , gelyk de onze in den huislykcn ftaat zyn , dat de Ouden die lieflyk zingende Zwaanen ontleenden , van welken zy met zo veel ophefs gewaagen. Doch het blykt , dat de Wilde Zwaanen deeze voorregten beter bewaard, en, met het gevoel der volle Vryheid , ook een vrycr gebruik der ftemme behouden hebben: in de daad, men ontdekt in haar fchrceuwen, of liever in haare ftemverheffingen , eene foort van afgemeeten en naar toonen geftemd gezang; de fterke klanken van een bazuin, maar welks fcherpe toonen, met weinig verfcheidenhcids , niet te min zeer verre zyn van de zagte welluidenhcid en aangenaame verfcheidenheid van den wildzang onzer Zingende Vogelen.

Voor

(*) Grus gruit, inque glomis cygni prope flumina drenfant.

OVIDIÜS.