is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waar in de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3^3 verhandeling

zich van de waarheid overtuigen , en, 't geen aan riryn arbeid ontbreekt, volmaaken. .

Theopbrastus , dioscorides, plinius , en in 't algemeen alle Ouden, hebben den oorfprong der Champignons toegcfchrecven aan zekere Oymerigheid, door verrotting uit de Planten voortgekomen. Dit Stelzel is het begrip geweest van alle Verklaarders hunner Werken , tot het begin deezer Eeuwe.

Mathiolus zegt in zyne Commentaricn op dioscorides , in 't Jaar 1548 uitgegeeven, met volle woorden: dat de Champignons geen Planten zyn. Ed. van 167S, p. 661.

C/esalpinus, in den Jaare 1583 fchryvende , plaatst de Champignons in 't Ryk der Planten; maar zegt, dat ze zamcngelteld zyn uit eene mater ia incompofita, welker natuur ik niet duidelyk ken.

Morison, cen Schryver van den Jaare 1669, geeft in zyn Hortus Blefen/is, p. 490, 'cr deeze befchryving van : „ Fungi fimt excrescentias terras, nee lemen nee florem ,, haberit, fed fponte nocte un'a aut altera e terra emcr„ gunt ex quadam commixtione falis & fulphuris, juncta cum terra; pinguetudine ex ftercore quadrupedum ,, orta." of: De Champignons zyn Uitwas/in der aarde, die geen zaad of bloem hebben ; maar den eenen nagt of den anderen uit de aarde voortfpruiten , uit zeker mengzel vau zwavclagtig zout, gevoegd by de vettigheid der aarde, uit de mest van viervoetige dieren oorfpronglyke en een weinig laagcr : „ Tubera terra in gremio orta; fine ,, radice, caule, fibris aut foliis, angentur perjuxta pofi,, tioncm, ut minera: & lapides terra;." of: De Champignons uit den grond fpruilende zonder wortel, fleel, vezelen of bladeren, groeien door toevoeging der deelen , even als de delffloff'e'n en ft eenen der aarde.

Rav zegt, in zyn Methodus Plant arum van den Jaare 1682. p. 60 , dat dc Champignons met de Planten niets gemeens hebben.

Dillenius , wiens naam van zeer veel gewigts is , wanneer het op Waarneemingen aankomt, laat zich, in zyn Appendix ad Flor. Gief. die in den Jaare 1719 het licht zag, p. 71. dus hooren: „ Fungus est plantas ge,, nus fterile, flofe nempe & femine deftitutum, ex putri,, dinofa fermehtatione ortum , unde tempore humido & ,, & pluviofo praecipue oriuntur & fubftantia plerumque ,, öiolli atque fpongiofa conftant," of: De Champignon is eene ouyrugtbaare foort van Plant, van bloem en zaadver-