is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waar in de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

384 VERHANDELINO

De laatere Werken, ons over de Champignons ter hand geiteld , zyn loutere herhaalingen van 't reeds gezegdemen mag hier van nogthans uitzonderen die van kohlreüter en hedwich, bovenal den laatstgemelden, die voorgeeft, alle de deelen der Bevrugting in de Champignons gezien te hebben , en de rype zaaden befchrvft, zonder te bevestigen dat ze vrugtbaar zyn , 't welk men egter zou verlangen: dewyl amadeus, vai isneri toüi-ineeort, en weits niet geflaagd zyn, als zy ze zaaiden: maar de Heer hedwich houdt zich ligter te vrede

De ontdekking van Diertjes gaf veele Geleerden'gelegenheid om te denken dat de Champignons cen dierlvken oorfprong hadden. Bütïneu fchynt , in den Taare 1756, de eerlte omhelzcr van dit gevoelen geweest te zvn Hy bezat groote kundigheden; dc Heer de jussieu heeft met veel roems van hem , by my, gefprooken; doch hv hadt het gebrek van veel te wceten , en niets te fchryven, een tegenwoordig zeer zeldzaam gebrek; men wil thans bever weinig weeten, en veel fchryven. Weiss cen Leerling van buttner , hieldt dit gevoelen ftaandc ' en oi'tb de munchiiausen verdeedigde 't zelve in 't Taar 1-65. Mullf.r , cenc fóort van eigen beweeging in zekere Uavaria befpeurende, voegde zich by dit denkbeeld, cn einulyk heeft scopoli deszelfs voorbeeld gevolgd

Mooglyk verwondert men zich <,Ver myn ftilzwygen van linkbus; dan , hy vertoont zich hier onder die twvfelagtige gedaante , in welke hy zo menigmaal zVn bevoelen voordraagt. In zyn Voorreden van zyn Reine Minera f p. i2, noemt hy de Champignons , Vagebonden, harbaaren, Roovers, hongerige Weezen.s, alle zeer onderrigtende uitdrukkingen. Hy voegt 'er vervolgens by, dat ze overblyfzeh en vuiligheden der Planten verzame/e», enlchynt als dan over te hellen ter begimftmiiovan t gevoelen, dat dc Champignons uit de ontbinding der weezens gebooren worden. In het eerfte Deel van zyn Systóme de la Nature, p. ir_?, plaatst j de c, _ pignons in het Dieren - Ryk , onder het Geflacht der GW, en noemt ze Chaos fungomm feminum; 'er eene befchryving van geevende, fteunende op de waarneemine van otto de munchhausen. Ondertusfehen heeft hv op den eigen tyd , toen hy dit gevoelen als waarfchynlvk deedt yoorftellen door zynen Leerling, (R00s Am. Acad. Tom. \ II p. 394.) 0p eene andere plaats, in het zelfde Werk, de Champignons befchreevea als Planten , en van derzei-