Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

448 EENE LES VOOR DE VADERS.

nooit zal /vergeeten, en u van dienst kan weezen.' Ik zal het niet opfchikken , myn oogmerk is geenzins uwe verbeelding te ftreeleri, noch zelfs uw hart tc- treffen , maar u te leeren, en uw Vadcrlyke tederheid te ondcrrigtcn.

Ik ftam af van cen aanzienlykc cn ryke Familie. Geen oplet-, tenhcid verzuimde , geen kosten fpaarde men in myne Opvoeding. Vyf- en twintig jaaren bereikt hebbende, trouwde.ik aan een der bcminnclykfte van de Sexe. Onze genegenheden waren wederkecrig, ons geluk was uitgeleezen, al tc uitgeleezen in dc daad, cm lang tc duuren. Tien jaarcn naa onze Egtverbbitcnis.-" fe, verloor ik deeze uitmuntende Vrouw, die my een Zoon en eene Dogter naliet , nog tc jong om hun onbuetbaare fchade te voelen, 'ik vertrouwde deeze Kinderen aan een Kamerdienaar, die my opgepast had, van myne jongelingfchap af. Deeze Man klaagde fteeds over myne Kinderen, en daar hy een grooten invloed op my gekreegen , en een blind geloof in alle zyne verzekeringen verworven had , kunt gy ligt oordeelen over myne verlegenheid.

Een oud Medcftudent bezogt my op myn Landgoed , cn liet het oog vallen op 't gedrag myner Kinderen, en dat myns Kamerdienaars. Te vergeefsch getragt hebbende om myn vertrouwen op den laatstgenoemden aan 't wankelen te brengen , overreedde hy my nogthans.dat ik, in de Opvoeding myncr Kinderen , een verkeerd plan hadt aangenomen. Ik volgde zyn raad , en zondt myne Dogter na ecu Klooster, cn myn Zoon na een Krygs-Kostfchool. Hy hadt daarenboven de goedheid om my te verzekeren, dat hy het oog op hunne vorderingen zou geflaagen houden.

Deeze l'chikking fcheen zeer naar den zin myns Kamerdienaars-, die, door de uithuizigheid myncr Kinderen, veel ruimte van tyd kreeg. Myn Vriend fchreef my menigniaal over myne Kindéren, en zyne Brieven waren zeer voldoende. Ik deelde den inhoud mede aan myn Kamerdienaar; doch zc fehcenen. hem geen vermaak te geeven, en ik merkte op, dat hy met veel meer voldoening fprak over cen myner Neeven, en byzonder over diens .Kinderen , die hem fteeds ftoffe gaven, cm 'er met lof van te fpreeken.

Naa een afweezigheid van twee jaarcn, verzogtcn myne Kinderen verlof, om my een bezoek te geeven , cn een ge dagen by my te vérblyven. Ik ftemdc het toe : myn Vriend , die zo gul het tocvoorzist over hun op zich genomen hadt, vergezelde ze. Ik vond ze, beiden in Lichaamsvermogehs en ZiêJsbekwaamheden, zeer gevorderd. Myne vreugd was die eens Welmeenendën Vaders ; hunne Kinderlyke licfkoozingcn maakten my hoogst gelukkig ; zy ueeden in myne herdenking hcrlccvcn die dagen van aardfche gelukzaligheid, niet hunne Moeder gefleeteri. Ik ftortte

traa-

Sluiten