is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waar in de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertaaling van den bijbel. 443

wroken laten. — Ja zo gijl. Jehovah's dienst geheel vaarwel zegt, zo zal Hij ook veranderen ten uwen opzigte, Hij zal u llreng (haffen, ulieden verdelgen door plaagen, evenreedig aan dc zwaarte uwer ondankbaare verlaating. Nog éénmaal hoorde men het herhaalde geroep in den Raad: neen, neen, het blijft onze keuze, wij hebben lust Jehovah

alleen te dienen. Nu antwoord jqschua, het is wel!

Wij hebben geen getuigenis meer nodig, het is uwe eigen vrije keuze, gij verbindt 'er u dan toe — zij antwoordden : ja wij verbinden 'er ons plechtig toe. Wel aan

dan, van nu af de vreemde goden, die nog in liet heimelijk onder ulieden gediend worden, weggedaan, nu 'er uw ganfche hart opgezet, om Jehovah Israëls heer en God alleen

te dienen. Daartoe verbond zich nu de ganfche Raad ,

door de plechtigfte betuiging van gehoorzaamheid en onderwerping Dus floot joschua tot zijn oogmerk dien dag

plechtig het verbond uit naam van zijn heer met het volk om hen daar door te fterker te verplichten tot .9'ehoorzaamheid; het was derhalven niet alleen eene gewigtige plegtigheid, maarzo eene die zelv dc gedaante vaii een wet bekwam. Want hij fchreev eigenhandig den inhoud van de belofte in het eigenhandige handfehrift van moses Wetboek : en ter gedagtenis van de zaak , rigtedc hij een gedenkzuil op ter plaatze daar die eike was, alwaar een der aartsvaderen zoortgelijke gedenkteken geftigt hadde , wiens keuze bevestigd was geworden, door dat deze plaatze aan den waaren Godsdienst gewijd bleef. Nu fprak hij andermaal tot den Raad, bij gelegenheid van de plechtige oprichting en zalving van

dat gedenkteken: laat, deze fteen tot een bclTendi"-

bewijs dienen van alle de plechtige aanfpraken van Jeho*-

vah , door mij tot ulieden gehouden , laat hij waar

maken, dat gij voor het aangezicht van Jehovah niet valsch

gekoozen hebt. Doe deze plechtigheid afgeloopen

was, deed joschua den R.aad Icheiden, en naar huis verJrekken."

Hh 2

ÏAtr-