Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

, NAAR. NOORWECEK. ^ 5J$

3i halven het nodig veevoeder , over de honderd tonnen 3J koorn kon inzamelen, het welk in dezen oord indedaad „ iets groots is. Zyn naam is niels jostersiüm iïide, en j, ik zag met vergenoeging, welk een byzondere agting zyne

„ médeburgers hem beweczen." Waarlyk die man

verdiende geëerd, te worden !

Vervolg der Handvesten, van Nymegen , en andere onuitgegeevene C'iarters , by de opening van den Blok ontdekt; mei een byvuegzel betrekkelyk tot de Cornets of algemeene Landdagen, door de Frankifche Koningen en door de Duitfche Kei/eren gehouden te Nymegen. Te Nymegen by A. van Goor. Behalven het Voorbericht en den Bladwyzer, 200 bladz. In gr. octavo.

By de uitgave van de Handvesten van Nymegen, voor eenige jaaren, gaf de Verzamelaar dier Stukken te. kennen , dat 'er in de Hoofdkerk dier Stad , in eene zekere plaats , den Blok genaamd, nog verfcheiden oude Staatspapieren bewaard werden; welker mindere of meerdere gemecnmaaking hy nuttig oordeelde; des hy wenschte, dat daartoe eenige gelegenheid gegeeven mogte worden (*). Aan deezen wensch nu is, door een Raadlignaat van 5 July 1786, 14 Feb. 1787 en 15 Oct. 1788, voldaan. Men heeft vervolgens, onder de aldaar bewaarde Stukken, nog al eenigen ontdekt, die llegts aan weinigen bekend waren; en is daarop te raade geworden, om. zodanige uit dezelven, die in 't byzonder de Stad raaken, ter drukperfe over te geeven, en als een Vervolg op de voorige verzameling, met eenige nevensgaande aantekeningen, het licht te doen zien. Ze llrckken, buiten het algemeene nut dat foortgelyke Papieren in zekeren maate altoos verleenen, ten beteren verftande van 'sLands. oude gefchiedenisfen, bovenal ter meerdere ophelderinge eri beVestiginge van 't geen de Heer Smetius in zyn Chronyk van Nfymegen aangevoerd heeft (*); te meer, daar verfcheiden dier Stukken betrekkelyk zyn tot 's Lands en Stads Regeering onder het Hertogiyk bewind , welks overheerfchendë magt men niet zelden, hoewel niet altoos even gelukkig, poogde te beteugelen. Zo vinden wy hier onder anderen eene bemiddeling van een gefcb.il tusfehen Hertog Reinold

den

(*) Zie als boven, bl. 123—129,

Sluiten