Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-520 janus c0rne. , over de confiscatie.

„ of'by eenige andere Rechtbank der Provincie, om welkf» „ oorzaak of Deliet het ook zoude mogen wezen, groot i f „ klein, geen altoos uitgezondert, en zelfs niet het Crimen

„ perduellwnis of la-fa Majejtatis." 't Is eenigermaate

vreemd, dat ook Utrecht in die dagen niet openlyk in dat Voctfpoor getrccdcn is; te meer, daar de Staaten dier Provincie, al honderd jaaren vroeger, zo over dit 'Stuk dagten»,

Haar Ed. Mog. naamlyk waven," gelyk onze Schryver,hl dit Stukje aantekent, reeds in 'tJaar lóst}, „ernftig badagt

geweest om de Confiscatie van goederen geheel af te fcLatj, fen, waar toe zij een expres point van befchrijving ge„ maakt hebben, en op welke point, te vinden in do Notu-

len van-Staat van den iSFebruary 1629, gerefolvecrt is, ,, Alslè: op 'f 15 Artikel van Befchryving; ls na rypb

deliberatie hierop in 't lange gehouden , ver-

klaart en gerefolveert, dat de confiscatie van goederen „ voortaan cesferèn zal, en dat men zal committeeren, omme „ dien aangaande eene bekwaame urdere te beraamen, enter

„ naaster befchryving daar van raport te doen.'" Bil

deeze Refolutie komt hier bovenal in overweeging. Janus Cornelisz. houdt dezelve voor een vastgefteld Staatsbeïhut, dat ten dien tyde, en nog laater, wel degelyk kragt gehad heeft, en nog heden, naar Regten, van kragt behoort tc zyn. Zulks beweert onze Schryver, in 't laatfte gedeelte van dit Gefchrift opzctlyk, met wederlegging der gedagten van de zodanigen, ,, die, zints eenigen korten tyd, beden„ kelykheid hebben beginnen te maken , over de voorfz, 3, Staats Refolutie , en dezelve befchouvvd willen hebben

als kragteloos; en wel, om dat dezelve, of in de Memo-

riale of Registers van den liove niet zoude gevonden J} worden, éta daarom zoude behoren tot die zaken en ftuk» „ ken, waaromtrent men zoude gehouden zyn, zig tc re,, guleren Conform en naar dispojitie van 't gefchreven recht."

Zaaken van Staat en Oorlog, betreffen Je de Vereenigie Ne le> landen, zedert het begin van het jair 1780. Zevende en Agtfle Heel. Te Amjlerdam by f. Allait , 1790. Behalven het l oor werk 650 bladz. in gr. o:t.ivo.

De aanhoudende vlyt van 't veramelen der Staatsftük&en, nopens het voorgevallene hier te Lande , zedert het hegin van 't jaar 1780, houdt het belang van dit Werk zier wel (bande; en deeze twee laatst afgeeteevene Deelen behelzen verfcheiden fapieren, welken ons 's Lands Defenlieweezen, te Water en te°

Land,

Sluiten