Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZAAKEN VAM STAAT EN 00KLÖQ,

52?

Land, met de daaromtrent gehouden befognes, geopperde plans en genomen maatregels, ophelderen. Men is, met de afgifte hier van, we! eenigzins afeweeken, van de anders in 't oog gehouden tydorde; dan de daar door vervroegde meaedeeling van rapieren , raakende den ftaat der zaaken, in 't jaar 17S9, die ze* Jkerlyk opmerkingswaardig zyn, zal den Liefhebberen dit mangel van tydorde gereedlyk over 't hoofd doen zien.

Muzykaal Kdnst ■ Woordenboek. Behelzende vetklaaringen van , als mede het gebruik en de kracht der, Konstwoorden, diï in de Muzijk voorkoomen. Door j. vMsfcri'cëré keynvaan. j. u. d- Tweede Deels eerjle Stuk. Te jSmjlerdam , Middelburg en Vlisfingen, by W. Brave, W. Keel, en J. Mortier, 1790. In gr. oEt, 196 bl.

Tn de uitvoering beantwoordt dit Stuk volkomen aan die van J. het eerfte Deel (*), des wy te over reden hebben , om het gebruik van dit Wooidenboek te blyven aanpryzen aan allen, die de Muzykaale kundigheden eènigzins ter harte neemen; nadien zy, 't zv ze daadiyk die uitlokkende Kunst beoefenen, of derzelver ftreelehde klanken met een gevoelig vermaak aanhooren, hierin verfcheiden ophelderingen ontmoeten, die hen het beoogde veeier Mttëykaalé uitdrukkingen grondig leeren kennen. Tot eene nieuwe proeve daarvan, oient 's Mans volgende onderrlgting, wegens het woord Harmonie, dat zo veel zegt als Samen, ftemming, of Overeenkomst van verfcheiden Stemmen, als mede Zoetluidigheid, enz.

Hy merkt deswegens vooraf aan, dat alle Muzyk, dia wel famengefteld is. Harmonie genaamd kan worden; maar dat de konftige Harmonie , bepaaidlyk zulk eene famenftelling is waarvan de Geluiden met Dis- en Ctöifórianièn wyslyk doorweven zyn, het welk aan de Muzyk eene deftigheid byzet, waar voor de hedendaagfche Bnlianle Muzyk, hos fraai ook, by verftandige kenners moet onderdoen- 't Is, voej;t hy 'er by., te bejammeren , dat dees overheerlyke vond zo deeilyk thans verwaai loos:!, en uit het oog verloeren wordt. daar 'er uit deeze twee fjorten eene

derde , die alles overtreffen zou, gebooren kon worden. ■

Wyders meldt hy ons, dat een Monnik, met naame Dunjian, naderhand Bisfchop van Kar.ur:ury, den weg gebaand heeft, tot de famenftelling onzer Muiykaüe Harmonie. Dèe^e vergastte , volgens het berigt van den Heer keykvaan, omtrent Hfef jair 94^t het êëi&é de Muzyklièfhebbers met eene vierjlemmige Muzyk, •waarin de Feeljlemm'ge Mu?yk en Harmonie bnare geboorte gevonden heeft: zo dar hem de uitvinding van deezen vond , die den Ouden onbekend was, te danken zy.

„ Wij leezen wel, (dus vervolgt onze Autheur,) dat de Ou> den ook eene foort van Vierllemmige Muzijk hadden: doch he;

fchijo»

(*~) Zie boven bh lo5.

V. DEEL. Ra ALC, LETT.JÏO. 12. IN IJ

Sluiten