Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN J. howard,. 489

't Geen gy gezegd hebt ter wegneeming van de harde befchuldiging des Heeren howard's , betreffende diens gedrag omtrent zyn Zoon (*), verdient den dank zyner Vrienden. Ik ben dikwyls ooggetuigen geweest van zyne Vaderlyke genegenheid , en ik zou plaatzen uit zyne Brieven kunnen bybrengen , die de fterkfte Vaderliefde uitdrukken. Een Heer fchreef my onlangs ten berigte , dat de Dogter van den Eerw. Mr. madgwick , die den jongen Heer howard onder zyne bezorging hadt, hem de volkomenfte verzekering gegeeven hadt, dat Mr. howard's gedrag, ten opzigte van zyn Zoon, terwyl deeze op de fchool haars Vaders was , alle blyken van een toegenegen Vader vertoonde. En in een Brief, zeer kort geleden, ontvangen, van de Eerw. Mr. townsbnd , die Mr. howard's Leeraar was, kryg ik berigt,dat hy, eenige jaaren geleden , een rondloopend gerugt gehoord hebbende, wegens diens ftrengheid omtrent zyn Zoon, toen nog een kind , de eerde 'gelegenheid waarnam, om dit den Heer howard te vermelden , waar op hy uit diens eigen mond zulk een verflag ontving, „ als duidelyk be„ wees , dat het verhaalde , geheel van grond ontbloot 3t en enkel toe te fchryven was aan zoo grof eene mis5, duiding van eene beuzeling , als kwaadaartigheid en 3, zugt tot faamrooving ooit kon verzinnen."

Naardemaal de Heer howard zich nooit liet fchilderen, zullen uwe Leezers blyde zyn, dat Prins potemkin drie Afoeeldzels van hem, naa zynen dood, heeft laaten vervaardigen. Een fchonk hy aan de Keizerin van Rusland, een ander aan den Knegt, die hem op de laatfte reis vergezelde en 't zelve met zich gebragt heeft. Deeze heeft ook de Papieren van Mr. howard, behelzende het hoofdzaaklyke van diens laatfte Tochten, herwaards medegenomen, welke hy begeerde , dat zyn Vriend, de Eerw. Dr. price, ter drukpèrsfe zou gereed maaken.

Dewyl 'er eenige twyfel gereezen is, wegens de Geboorteplaats van den Heer howard , zal het niet onvoegelyk wezen u te berigten, dat ik hem meermaalen hoorde fpreeken van het Huis door u befchreven te Clapton in Hackney , als het huis waarin hy het eerfte leevenslicht aanfchouwde.

O Zie boven, bl. 406.

jfSXNB

Sluiten