Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DEN GROOTEN DR. FRANKLIN- 4öI

hebt ; wat hebt gy vernomen van zyn Character, van zvna verdienften; denkt gy ook dat het Gezelfchap in ftaat zy, om hem eenigen dienst te doen ? * .,. .

Weet gy ook eenig verdienstlyk jong beginner van eenig Xen ?' h6t GezeIfchaP la"Ss eeniSen weg kan aanmoet

Hebt gy .ook eenig gebrek ontdekt in de Wetten uws Lands waar over het voegelyk zou weezen, deWethouderfchap een! verbetering voor te liaan ? Denkt gy ook dat 'er eenige heilzaame Wet ontbreekt ?

Op welk eene wyze kan het Gezelfchap, of een der Leden u byftand verleenen in uwe pryswaardige oogmerken ?

Is'er eenige zwaarigheid in ftukken van Gevoelen, van Re°t oi ünregt, 't welk gy thans gaarne zoudt hooren verhandelen»

ZEDELYKE BEDENKINGEN.

Jjoe onderlcheiden en verfchillende word de Waereld doorgaans van den mensch befchouwd , cn gebruikt. De

tedere Jeugd, de Kindsheid haakt naar alles wat zc Ziet.

Crypt alles aan, wat zich voor haaropdoet, en zou vaak, voor het heilzame, hetverderfelykfte verkiezen,geen onderfcheid weten te maken , wat lehadclyk cn wat voordelig voor haar is — Daar het al het gefchapene, den mensch aflcen uitgezonderd , anders is ingedrukt zich voor het fehadelyke te wagten zou de mensch rn zyne kindsheid het vergif voor heilzame krui!

den , bet verderfelyke vaak voor nuttig voedzel, kiezen i

Dan , de kindsheid begeert alles wat zich aan het oö" vertoont, en walgt bykans zo dra van het zelve , als het daar van bezitting neemt -~ begeert niets dan beuzelingen, en zou een blozenden appel, ver boven een onfchatbaren diamant verkiezen. Dc Jongeling begint zich in een anderen kring te bewegen. Hy Hapt vol moed de Waereld in; veel af opgeblazen , vol waan, denkt hy , dat niets, of niemand, hem deeren kan -_ Van het kinderagtige heeft hy veel behouden. Veelal behaagt hem 't meest, dat van gene of zeer ee-

ringe waarde mag gerekend worden. Al wat fchittert

al wat bhnkt, ,s hem behagelyk. De geftadige vcrande

ringen voldoen zeer aan zynen fmaak; cn , om dat niets by

hem op den duur zyn prys kan -blyven behouden daarom

de mode eTe" wezentlyk , een onöntbeerlyk, ding in zyne

oogen. Velen jagen de dartele wellusten na , en vieren

den losfen teugel aan alle losbandige bcgeerlykhêden. _

i iZrfSS, fl g< ?e" in de Wl,Iprdle ve™»ken der Waereld P ^c,en W\ Haafaentig over aan de verleidende bcgeerlykhc"

den

Sluiten