Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OP LOMMERLUST.

't Opperhoofdige regeeren Heeft den Prielter fieeds behaagd (*);

Hiervan zingt de Dichter j. z e e u s dus; ( De Wolf in 't Sehaepsvel, Bladz. 64.)

Dat elk zyn oordeel met eene ongeveinsde tael, 't Zy hy den rechten weg betrede, 't z y n y d w a e l' , Ter toetfe brenge, is met geen recht te wederftreven In 't vrye lam, waer in 't ons is .gegunt te leven: Als d'eerbiet voor Godts kerk, 't gezag der O verheit Ons noopt, dat wy gedwee, en zonder onbefcheit, De waerheic, al ons heil, in Chriftus kruis betrachten, En wat de wet en 't recht ons voorftelt heilig achten, Zoo lydt de kerk geen' last, zoo lyden d' Overhéén Geen' hoon , geen opfpraak by het weiffelenc gemeen. „ Ik heb eindelyk", zegt onze Dichteres verder, „myn affcheid „ van een kerkgemeenfehap genomen , toen men my durfde ver „ gen , indien ik voortaan geliefde ten avondmaal te gaan . my „ te menageeren van het veelvuldig gaan naar de doopsgezinde „ kerk, die e i s c h kwam myente bespottelyk en /«oke e„ sciiaamd voor, om my toen nog langer te houden daar ik was". (") Maer wie kan zwygcn, daar de ftomme tempel fpreekt? Daar men de vorfien ziet van 't papendom regeren, Dat ryk en godtsdienst tracht baldadigh om te kecren? Van 't papendom, dat mets dan heerschappy betracht ? Wat zyn 'er koningen van 't rechte fpoor gebragt, Die op der prieftren raet hun glory wilden Haven, Om (heilloos opzet!) dus ten hemel in te draven, En, niet te vreden met een wereklyke kroon, Den opperhemelvoogt te bonzen van zyn' troon

j zeeus, Bladz. 11.

B 3

Sluiten