is toegevoegd aan uw favorieten.

Karel of De dankbaare voedsterling, een origineele Hollandsche roman.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X *3i X

aafi, en de Jongeling beantwoorde hem naar genoegen, zo dat de Heer Mour, welke een vriend van Lavater was, en zeer ingenomen met de geheimnisfen der phifionomiekunde, hem de hand gaf, zeggende, „jongman! indien „ uw gelaat my niet bedriegt, zullen wy voor„ zeker wel famen over weg kunnen, myn „ viend te Amfterdam pryst u,maar de onder„ vinding leert best, kom binnen, wy moeten ,, nader famen bekend worden, als gy Ieer„ zaam en ordentlyk u gedraagt, zult gy u „ even als myne kinderen behandeld zien, in „ weet dat gy komt om te leren, niet om als „ bediende gebruikt te worden , kom vriend ! „ myne huisgenooten moeten ook kennis met „ u maken."

De Heer Mour bragt Karei in de kamer waar men huis hielde en toen zach onze Jongeling alle de Huisgenooten verzameld ; zyn patroon hadt twee kinderen, eene Dochter en een Zoon, beide reeds tot Jaaren van onderfcheid gc-kö* men, ookzynVrcuws Broeder, een oud Kiygsman, woonde by hem in, maar zyne Huisvrouw was zedert veele Jaaren naar de gewesten der ruste overgeftapt.

De Oom der Jonge Lieden, Altorf gcheeten, P 4 dien-