Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X *38 X

ftigen! ( dus noemt u een uwer gefebiedfehryvers) hadt gy wel overdacht by het intrekken van Silezie, kort na uwe kroning, welke gevolgen óeie daad hebben kon, voorzeker gy hadt daarvan afgezien, want laten wy gerust ftellen, geliefde lezer?! hoe de zevenjarige Oorlog een gevolg van het wegneemen van Silezie Was, en nu, wie zal twyffelen, datFrederik, hoewel overwinnaar by het uiteinde dezes krygs, meer verloor aan onderdaanen, en Muntfpecien , dan het genoemd Hertogdom, offchoon vruchtbaar, hem vergoeden kon. Genoeg hier van, wy keren ons tot Karei en zyne lotgevallen. Hyachte (zeiden wy) krygslieden, de Heer Altorf verhaalde hem eenige gebeurtenisfen zyner Veldtochten, en onze held leende ^aandachtige ooren , ja toonde deeze vertelzeis met genoegen te verftaan, dit won hem het hart van den Officier, zo dat zy van dien avond af Vrienden wierden.

Therefia hadt naar gewoonte groot behaa. gen in den nieuweling, hy fprak met haar op de verplichtendfte wyze, en aanneemende die Volkstaal thans by alle Juffers verftaanbaar, noemde Karei zich gelukkig met haare kennis, het Meisje fcheen verwonderd over deeze uitdrukkingen van een Hollander, want onze

land-

Sluiten