Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C =35 )

■ plaats binnen de ftad Amjieldam te gaan houden, inmiddels dat mijn huishouden nog vooreerst te Zak-Bommel verblijven, en niet eerder volgen zoude, voor dat ik mijn oogmerk in dit opzicht bereikt had, maakte ik daartoe alle de fchikkingen die noodzaakelijk waren, zo door een paar geftoffeerde kamers aldaar aftehuuren, als mij in een burgerhuis in de kost te beitellen, terwijl het fchrijversberoep, dat ik vlijtig waarnam niet toeliet om aan de gemeene tafel in een ordinaris het middagmaal te gaan houden: dit alles aldus befchikt hebbende, ging ikalvoorens nog een klein fpringreisjen naar Bommel doen, ten einde mijne boeken en verdere goederen vandaar aftehaalen, en het was bij die gelegenheid dat ik een nacht te Culenburg verbleef, in een onbekend logement , alwaar ik den Castelein bij mijn aankomst nog niet gezien had: zodra hij van zijn dienstmaagd vernam dat er een vreemd pasfagier op een zijner bovenkamers was komen logeeren, klom hij na boven, om mij te begroeten, maar wat ftond ik wonderlijk optekijken! van in de perfoon van deezen Waard mijn geweczen lijfknecht mart in us te kennen; hij viel mij van blijdfehap om den hals, en verhaalde mij vervolgends dar hij door middel van een ervenis, die hem van zijn vrouws

Sluiten