Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 54 J

andere perfoonen te beurt gevallen is ; maar behoudens deeze gegronde uitzondering ben 1 van begrip dat de gevangeflaat , die voor een bepaalden tijd van jaaren gefchiedt, en dus niet buiten hoop .van de verlorene vrijheid te zullen wederkrijgen, niet alleen zo wel zijne aangenaamheid als onaangenaamheid heeft, maar bovendien voor weldenkende verluwden wel degelijk van nut is, en fomtijds zodanige onbegrijpelijke voordeeJige gebeurtenissen opleveren kan, welken men door een ongebonden gedrag te vergeefsch in den ftaat der vrijheid zoude willen zoeken ; behalven dat het denkbeeld raakende het voorrecht van vrij langs de ftraaten te mogen gaan, waarvan alle gevangene perfoonen uitgefloten, doch waarmede zij zo krachtig vooringenomen zijn, volgends mijne gedachten niet kan opweegen, tegen fommige fterkere bedenkingen, welke bij bedaarde wereldlingen noodzaakelijk invloed behooren te vinden, en die ik hier als een bcfpiegelende overweging, met eenige daar toe betrekkelijke voorbeelden, aan haaien zal.

Hoe dikwijls gebeurt het niet dat burgers van de wereld, hoe zeer van een onberispelijk gedrag zijnde, zig in hunnen levenstijd, of liever in den ftaat der vrijheid, buiten hua^ nen fchuld in ongelukkige wederwaardigheden

Sluiten