Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 2ltf )

hier te Lande, voorzegd was geworden, ge, duurcnde een paar uuren op het tapijt gebragt j men vroeg mij pf deeze werjschiijke gebeurtenis waarlijk doop de Astrologifc.be Jtunstgeheimen yan den wereldberoemden ludew% was ontdekt geworden ? en zulks met ja beantwoord hebbende, Prees men bovenmaatig dat ik tn ^Rechtsgeleerd IVoorden-Boek, zonder fchrpom vpor de zaak uitgekomen was, zo dat ik, na aldaar met bekleede redenen en aangehaalde voorbeelden de gevaarlijkheid en qjjpood^aakelijkbeid van dat doemwaardig werktuig, door dwingelanden ingevoerd, aangetoond te hebben, zo iierk cp de affcbaftjog van de Pijnbank had aapgedrongen; het bleef bij dee. ze bloote aanmerking pjet berusten, want genoegzaam het geheele gezelfchap berispte het Jcag gedrag van den Notaris Mr. wulem i-ucas kramp, ten dien opzichte gehouden, als die in den tijd dat ik nog te Rotterdam gevangen zat, uit piuimflrijkerij, voor de Rechters de noodzaakflijkheid van de in ftahdhouding der Pijnbank had durven aanprijzen, maar door dit bedrijf gjg zcivcn veel verent-' waardiging en nrnpoeging op den hals had gehaald , met dat natuurlijk gevolg , dat zijne uitgcgevene werken, hier door onbedenkelijkft ei yan hunne waarde verboren fybben ~

Sluiten