Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s4 Reize langs den Neder Rhyn over Wezel,

doch by het flegten der Vestingwerken door de Franfchen, in het jaar 1674, afgebroken is. Zedert eenige jaaren heeft men Doesburg weder onder de Vestingen van ons Gerneenebest herfteld, door eene wel verflerkte Linie, aan de Oostzy^de$ om de Stad te leggen; binnen welke zo veel ruimte is, dat 'er een gantfch Leger kan geborgen worden. Deeze Fortificatiën hebben veel geleden j door de jongfte overftrooming en Ysgang van het jaar 1781.

De Regeering van Doesburg beftaat uit een Collegie van agt Burgermeesteren en twee Secretarissen. Het getal der Gemeentslieden is vier- entwintigi Van ouds is by de Stad Doesburg een Richter-Ambt gevoegd, waar onder de Dorpen Angelo, Drempt en old Keppel, benevens de Buurtfchappen Olbergen, Beinhem , Eldrik en Angeloeroek , behooren. De Richter houd met twee Schepenen der Stad het Gerichte van dit Ambt, na voorgaand verzoek om aarde en plaats op het Stadshuis der Stad*

Van ouds werd Doesburg onder de Hanzee-Steien geteld, en voor eene vermaarde Koopftad gehouden , dan tegenswoordig is 'er weinig handel. Daar worden jaarlykfch vier Beestemarkten ger houden , twee van magere en twee van vette Beesten. Veele Karren van en naar Duitfchland gaande, neemen hunnen weg door Doesburg, alwaar

Sluiten