is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize langs den Neder-Rhyn over het Loo, Elten [...] tot Bon, en voorts over Krevelt, Gelder [...] en Dieren te rug [...] in oogstmaand des jaars MDCCLXXXIV

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

76 Reize langs den Neder Rhyn over Wtzel,

„ anderen Krygsdienst aantreft. Eenige zyner „ Generaals hebben Steden van het uiterfte aan„ belang, door verrasfing , laaten inneemen, „ andere geheele Legers verboren, egter liet „ hy zich nimmermeer door 't Volksgefchreeuw, „ of door den flegten ftaat, waar in zyne zaa-

ken, ingevolge deezer verliezen, gebragt wa„ ren, beweegen, om een deezer ongelukkige „ Generaals met den dood te ftraffen. En, wan„ neer iemand hunner, voor een zekeren tyd „ in hunne bediening gefchort, of, door een

befluit van het Krygsgerichtshof, onbekwaam „ verklaard is, om eenigKrygsbevelhebberfchap „ onder hem waar te neemen, heeft hy nimmer „ het vonnis verzwaard , door 'er eenig verwyt „ by te voegen; maar 't zelve veel eer verligt, ,, door iets verzagtends, 't welk de eer van den „ veroordeelden Generaal fpaarde.

„ De gemeene Soldaaten kunnen, door eene „ zagte behandeling, niet tot hun pligt gebragt „ worden. Strenge en onmiddelyke ftrafoefe„ ning is volftrekt noodzaakelyk. Deeze geheel „ niet te werk te ftellen, of in zulk eene maai, te te gebruiken, dat ze geene volkomen uits» werking te wege brengen, zou zwakheid weezen.

„ Hier op kwam ik weder (vervolgt de Heer „ Moore) tot het reeds gezegde, overdewreed-

55 heid