Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toonen, hoe duidelyk dit ook hier zichtbaar

ViAS.

De Portugeezen waren in dien tyd de meest bedreevene en dapperfte zeelieden in de geheele waereld. Zy waagden 't, om in den grooten, toen nog vry onbekenden atlantifchen Oceaan verder te gaan, dan alle overige Natiën, en w/erden voor hunne pogingen door de ontdekking van twee fraaije eilanden beloond , welke zy Porto Santo en Madera noemden.

karei.. Dat zyn die eilanden , welke niet ▼erre van Africa liggen ?

vader. Dezelfden! Vervolgens gingen deeze onderneemende lieden in hunne begeerte naar ontdekking van dag tot dag verder, tot dat zy eindelyk den grooten aanflag fmeedden , om te beproeven , efz,y niet tenen weg ter Zee naar de Oost-Indien zouden kunnen vinden. fbrdinand. Zy hadden immers niet noo-

om deezen weg eerst lang te zoeken. vader. Hoe begrypt gy dat? ferdinand. Ei! zy behoefden immers Hechts de kaart van den hal ven aardkloot voor zich te leggen : dan zouden zy toch aanftonds hebben kunnen zien, dat zy eerft langs Africa hwen, voorts om de Caap de goede hoop, en

ver3

Sluiten