Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( a+o )

fchren dus meer dan waarfchynelyk te zyn; dat zy door het een of ander rampzalig toeval in den Oceaan verfionden waren.

Dit was nu wel niet gebeurd; echter waren zy voor kolumbus zo goed, als verlooren. Deeze Schepen waren door ftormen en zeeftroomen van hunnen voorfch. eeven koers afgeraakt, en nadat zy in verfcheidene onbekende gewesten van den Oceaan hadden moeten rondiwerven , kwamen zy eindelyk by Hiy.mhla, maar juist aan die kust, waarop Mdan met zyne aanhangers hun verblyf hielden;

De listige oproermaaker verbergde zyne oproerige onderneeming voor de Capiteins van deeze drie Schepen; en wist hen te overredm, dat zy een gedeelte van hunne manfchap aan land zonden, om, gelyk hy voorwendde , door hem naar St. Domingo geleid te worden. Deeze menfchen nu, die voor het 'grootfte gedeelte een uitvaagfel van de Spaanfche gevangenisfen waren, vernamen niet zodra de eigenlyke bedoeling van Roidan, of zy traden ook, in de hoop, dat zy daarby iets te plunderen en te rooven zouden vinden rf met blydfchap onder zyne vaandels. En dit •was de eerfte onaangenaame vrucht van den

on-

Sluiten