Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 359 )

. Maar hy ondervond ook op deeze laatfte leis hetzelfde ongelukkig lot, het welk hein, naar den ondoorgrondelyken raad der Voorzienigheid, federt het eerfte begin van zyne groote onderneemingen , byna altyd had verzeld. De heevigfte ftormen, welke hem overviel«n, toen hy nog niet lang in zee was geweest , bragten het ééne Schip, waarop hy zelf zich bevond , in zodanig eenen jammerlyken ftaat, dat hy het weder naar Hispaniöla moest zenden. Het tweede wierd kort daarna insgelyks zodanig gehavend , dat 'er meer dan eene gemeene kloekmoedigheid toe behoorde , om zulk eene verre reis daarmede te willen onderneemen. Het had, behalven andere fchade , ook de groote- en voor-mast verloorcn. Desniettegenftaande vervolgde kolumbus daarmede zyne reis met eenen goeden moed; hy doorkliefde met dit gehavende vaartuig eene ruimte van den Oceaan van zevenhonderd zeemylen , en bereikte eindelyk, hoewel ter naauwer nood, de Spaanfche haven St. Lucas in Andalupë.

En nu hoopt gy naar alle vermoeden , dat gy van alle zyne wederwaardigheden eensklaps een einde zien zult; — maar gy hoopt Y 4 vruch-

Sluiten