is toegevoegd aan uw favorieten.

Memorien, dienende tot opheldering, van het gebeurde, geduurende den laatsten Engelschen oorlog.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ggo MEMORÏEN TOT

aanmoedigende om met yver te werken aan ?t geen noch ontbrak, om ons Zeeweezen in eenen behoorlyken ftaat te ftellen, dat Zyne Doorluchtige Hoogheid, en alle de Ingezeetenen, met reede hunne dankbaarheid voor de betoonde dapperheid en beleid, aan alle die geenen , die eenig deel aan die gebeurtenis gehad hadden, betoonden.

De publieke Nieuwspapieren zyn vervuld geweest, met de omftandigheeden van dit gevegt: Ik zal dierhalven myne Leezers, van welken de meesten daarvan noch een volkomen geheugen hebben, met een verflag niet ophouden. /

Ik zou nu kunnen overgaan tot dat gedeelte van dit werk, dat mooglyk de oplettenheid myner Leezers 't minst onwaardig zal zyn: Ik meen het verflag der Vreedehandeling met Engeland: doch heb dat gefchikt voor een ander deel. Ik zal dit eindigen, met aan te teekenen eene gebeurtenis, die, alhoewel op zich zelve van gering belang, mooglyk niet weinig heeft toegebracht , om den geest van den Man, die voornamlyk daar in betrokken is geweest, zodanig te verbitteren, dat Hy daar door tot wreeking van den hoon, Hem, (zoo hy waande,) aangedaan, op het fterkfte heeft meedegewerkc

tet