is toegevoegd aan uw favorieten.

De gronden mijner geloofs-belijdenis, opengelegd voor mijne kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE AFDEELING. «55

tijdperken der weereld ? dat is - zo ten tijde van Mozes, ais van David , Nehcmia, en Jefus , alsook in onze dagen? Dit: dat op Jehovah te vertrouwen, als op een wijs, almagtig, goed, heilig, regtvaardig, en ook, om zijns naams wiile, vergevend God , — aan hem zig zelf en alle zijne belangens onbepaald aantebcvelen , in nedrige afhankelijkheid en gehoorzaamheid aan zijne geboden te wandelen , de eenige, maar ook zekere weg tot herftelling en geluk voor den gevallen mensch is —-dit,zeg ik, is van het begin af de hoofdinhoud van Gods mondelinge en befchreven Openbaring geweest. Deze waarheid is meer uitgewikkeld voorgefteld, na dat de plegtigeGodsdienst der Joden door m zes is ingefteld, en nog veel duidelijker door dc prediking van Jefus', en de Schriften der Apostelen : maar de volmaaktheid van de Openbaring hangt niet af van de meerdere of mindere ontwikkeling en duidelijker voorftelling dier waarheden , wier kennis ter zaligheid noodig is; maar vooronder''eltalleen , dat, in alle tijdperken;'dié waarheden in de Openbaring vervat waren; en hebben kunnen begrepen worden door het menschdom van dien leeftijd. Zo nu is het ook in onzen Bijbel. In de oudfte ftukken liggen deze waarheden reeds opgefloten; en dit wordt nog' duidelijker, als men nagaat, dat God , in de eerfte tijden der weereld, voor mozes,door veele buitengewone hulpmiddelen, van dromen , verfchijningen , onmiddelijk onderwijs, — na mozës, door Profeeten en Leeraars, heeft aangevuld, het geen aan de Openbaring , met opzigt tot de duidelijkheid in de voorftelling, ontbrak; terwijl de buitengewoone hulpmiddelen, eerst, na de duidelijkfte ontwikkeling, G 5 6«S