is toegevoegd aan uw favorieten.

De voorrechten van het christendom, de middelen, ter zyner oprichting gebeezigd, overwaardig.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S6 de Voorrechten van1

dervinding, dat het met zyne bestevoornee*-* ,, mens, met zyne vuurigfte poogingen, niet ,, verder vordert op den weg der Rechtmaatig3? heid, dat het zo meenigmaalen in zyne goede 3, verwachtingen omtrent zyne eigen vorderinge 3, wordt te leur gefield, dat het naauwlyks zich

bemoedigd vindt door het heuchelyk gezicht, 3, welk een goeden (treek wegs het nu evenwel ,3 gevorderd is op den weg der deugd, of het ,3 ziet zich eensflags, door eene onverwagte opge-»

koomene orkaan van woedende driften, op dien

zelfden weg zo ver te rug gevoerd, dat het, 3, met eene treurige moedeloosheid, nederzies

op al die menigvuldige zuureflappen, die hef 5, vruchteloos gedaan heeft. Dan, ik weet, dat ,, ik my dit zal moeten getroosten, zo lang ik,, met zulk een broos en ftoffelyk Lichaam om- ' ,3 kleed ben,- zo lang ik in eene onvolmaakte j-, en verleidende Waereld omzwerve , zo lang 5, ik zo zeer, als nu, voor den indruk der zin„ nen bloot ligge."

,, Ik, elendig Menfche, wie zal my verlos» „ fen uit het lichaam deezes doods! Wie zal m$ 5, voeren in een vaste Stad ! "

Indien men nu eens kon aantoonen, dat aai* alle deeze wenfchen door den Christelyken Gods-» dienst voldaan was, zou men dan nog kunnen, Hog durven vraagen , of alle die verbaazeadf

fiftfcfc