is toegevoegd aan uw favorieten.

De christelijke spectator.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

x ï?s x

girifels geen Alexanders of Tamerlans voordbrengen. 't Is waarheid, dat bet geene Christelijke beginfels waren, welke Karei den V. aanfpöorden, om eeiie onbegrensde magt in het ftaatkundige en godsdienftige te verkrijgen; en alles voor zijne eerzugt te doen bukken. Jftet waren geene Christelijke beginfels, waaruit vorsten en ftaatsdienaars handelden, wanneer zij de Protestanten in hunne eigene landen vervolgden, en tegelijk in andere onderfteunden; enz. enz. — maar dat de Christelijke leere haren invloed niet behoeft te oefenen op de burgerlijke wetgeving, om deze laatfte tot volkomenheid te brengen ; dat zij de beginfels voor alle wetgevingen niet zoude bevatten; het waare oogmerk en de gepaste middelen niet zoude aanwijzen ; dat zij niet zoude gefchikt, ja, door haren oirfprong, aart en bedoeling, geregtigd zijn, om zig, op eene geestelijke wijze, met alle burgerlijke wetgeving in ée'n te fmelten, even gelijk de Mozaifche Godsdienst met de Mozaifche wetgeving , naar haren aart, vereenigd was; en dat ook van deze volkomcne vereeniging, de waare rust, zedelijke verbetering, en wezenlijke Welvaart der volkeren , nimmer zoude te wagten zijn; — is wel dikwijls gezegd, en wordt wel duizendmaal herhaald, ja op den hoogften toon bevestigd ; — maar blijft met dit al, naar mijn inzien, Snw aarheid.

Maar laat ons het der Voorzienigheid toebetrouwen, ook deze nevelen opteklaren, en over ons de Zonne der geregtigheid te doen opgaan. Laat ons wagten,

zon-