Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 35 X

proevende en genezende hand van een wijs en tugtigeiid. vader gewillig onderwierp. Bij dit alles moest zijn Ver" ftand vervuld zijn met heldere denkbeelden van zijnen pligt. Zijn moed moest levendig gehouden worden, teneinde, als het er op aankwam, zijne wijze van denken, en zijn gedrag, zo verfchillende met die van het gros der menfehen, opzettelijk en uitgewikkeld te kunnen en te durven verdedigen; en dit zelfs voor zulken, die , met aardfehen luister omringd, van hunne troonen dikwijls met Veragting nederziende, op hun, die de waarheid hulde doen, daardoor hunne lage vleiers noodzaken , zig te vermommen, en de waafe gevoelens van hun hart, omzigtig te verbergen; die zig als goden gaarne geëerd ziende, een welgevallen hebben in zulken, die om hun te behagen, zig fchamen, voor de zaak van God en van hun geweten, onVerfaagd uittekomen.

Veel was er ook voor henl te lijden. Groot in getal tog,en magtig waren zijne vervolgers. Zij hadden hem, als eenen veragtelijkcn en hulpcloozen vreemdeling, bijkans verdelgd. De beroving zijner goederen had hij geduldig moeten lijden. Zijn goede naam was gclastérd; en, door befpotting getergd, werden hem daarenboven geheime lagen gelegd, teneinde hem bedekt te doen omkomen ; zodat hij dikwijls, zijn's levens onzeker, bange dagen en angstvolle nagtert eenzaam doorworstelde: terwijl het gezigt van de,rondom hem, als een verbolgen Zee,wóe* dende godloosheid , zijne geheele ziele in beroering C a bragt.

Sluiten