Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI REGISTER DER HOOFDSTOFFEN

III. CONSULTATIE.

Ingevolge Réchten en gewoone Pradtycq in de Provintie van Overysfel, is het notoir, dat niemand ex titulo partkularipos. fit immitti in Posfcsfionem.

Testamentaire Erfgenaamen, een gaaf, ongefchonden en onge. cancelleerd Testament produ-eerende, worden boven alle anderen in de posfesfie der Goederen van den Testateur ge-

• immitteerd. bladz. 17.

H. Nylant, Dr.

IV. CONSULTATIE.

Advys en Sententie over de Exceptie van Inqualificatie, in cas dat drie Leden van eene Univerfitas, de zaak voor de geheele Gemeente willen defendeeren.

Van den algemeenen Regel, dat het geen byhet grootfte gedeelte van een Gemeente of Collegie befloten wordt, moet werden gehouden, als of alle de Leden van't zelve Collegie zulks befloten hadden; worden zodaanige zaaken van geëxcipieerd, welke wel de geheele Gemeente of 't Collegie raaken, doch zo, dat ieder der Leden van zulk een Gemeente of Col. legie voor zyn particulier en direftelyk daar belang by heeft, bladz. aö.

Abr. 'Vestrinck, Dr.

V. CONSULTATIE.

Volgens rechten kan niemand, het zy by uiterfte wille of onder de leevenden, eenig Leengoed &c. een ander transfereeren, ten zy hy daar aan jure Dominii vel quafi berechtigt is. Ook kan by niemand het utile Dominium verkregen worden, ten zy behoorlyke Investiture heeft geobtineerd.

Niemand mag recht eisfchen of vervolgen tot eenig Leengoed, ten zy dat hy eerst den Heere zyn Heergewade voldaan heeft, en ten Hove als Leenman bekend is.

De Investiture word niet alleen vereischt in een nieuw Leen, maar ook in een oud onverfterfelyk Erfleen. bladz. 58.

Gerh, ter Stege, Dr, Hermaït ten Broeit, Dr.

VI,

Sluiten