Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A D V Y S B O E K. 229

waarheid, dat alle de praefentatien van den Aanlegger alleen daar toe hebben geftrekt, om, terwyl het poinét van de voogdye, vermits de volftandige weigering van de Gedaagde om die aanteneemen, nu door tusfchenkomst van hooeer Overigheid nader by 't Gerichte gereguleerd was, en dus de proeeduure tegens de Gedaagde, in de qualiteit van voogdesfe geëntameerd, door het cesfeeren van deeze haare qualiteit, en van de reprafentatie van haare pupüle van zeive mede kwam op te houden, deeze proeeduure dan alzo mede als ten eenemaal onnut te ftaaken, draagendepaithyen , vermits alzo de gemoveerde exceptien in medio gelaaten wierd, van wederlyden haare kosten: doch welke praefentoS een en andermaal door de Gedaagde, welke den Aanlegger in de knel meende te hebben, men zie Reces van den *o Oa. 1760, is van de hand geweezen. Daar noch het tegendeel van dat de Aanlegger van zyne adie zoude hebben gerenuncieerd, zo waarachtig is, dat de Gedaagde by 't zelvde Duplycq art. 28, 29, 149 en 320 zelve heeft moeten bekennen, dat men nergens in het geheele Replycq, nochte ook in eenige van des Aanleggers inhnuatien een klaare afftand ten principaalen heeft geinfereerd, en dat dezelve mede niet volleken in zyn geheel volgens de gemaakte litisconteftatie gefchied zoude zyn.

Dewyl dan het officium der ondergeteekenden als Kicbters of Referenten in deezen, zal gaan moeten over hetgeen in dat Judicium is gebracht geworden, L. ^ff;fnm'ilv-n™ faltem de eo quod libello fuit comprehenfum, fed de quo ex aüis JR probatis etiam extra libellum conftat, August Leiser Med. adkfpec. AÓS.med. 10 #18, het welk eemglyk zyn de kosten der proeeduure, zo als dezelve door den Aanlegger teeen de Gedaagde in haare qualiteit geëntameerd, en de oppofitie daar tegen door de laatsgemelde ondernoomen is, zo ?al de decifie van dit poinft, te weeten tot welker last dezelve kosten zullen moeten komen, alleen afhangen van het onderzoek van de wettigheid of onwettigheid deezer geëntameerde proeeduure zelve, en van de oppofitie daar te* F f 3 SeQ

Sluiten