is toegevoegd aan uw favorieten.

Overysselsch advysboek, behelzende merkwaardige zo consultatoire als decisoire advysen en sententien, van veele voornaame rechtsgeleerden in Overyssel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADVYSBOEK. 437

Jalvo calculo & errore zoude fchuldig zyn per resto 243 guldens 6 ftuivers 12 penningen, onder afflag nogthans van alle verdere bewyslyke betaaling en duchtige korting en dat van die fchuld ongeachtet veelvuldige aanmaaningen, in der minne geen voldoening hebbende kunnen bekomen, overzulks was te raade geworden, om onder offerte om neffens zyn vrouw hunne goede trouwe omtrent de deugdelykeid van de fchuld met eede te bekrachtigen, de Gedaagde om kort proces en zelvs Richter te maaken. in hun Eifch en zaak , hem den Keur-eed aan te bieden; concludeerende vervolgens onder emplooy van die offerte, tot deeze alternative: „ dat de Gedaagde zal worden gecondemneerd,of totbetaa. „ linge van de gelibelleerde reftante zomma van 243 guldens „ 6 ftuivers 12 penningen , falvo calculo, en onder afflag „ van alle bewyslyke betaaling , en duchtige kortinge idque „ cum expenfis ufuris a mora: of ter zyner keuze, om „ met eede de fubftantie en deugdelykheid deezer prseten„ fie te moeten ontkennen, en verklaaren dezelve niet fchul„ dig te zyn, nochte in het geheel noehte voor eenig deelj „ in cas van welke eedes praestatie, by Aanlegger yerklaar„ de van zyne prastenfie af te zien, met aanneeminge van „ alle kosten, tot daar aan toe; onder expres protest tegens „ alle verdere kosten en oponthoud,of &c".

En waar tegens de Gedaagde voor Antwoord hadde doenregereeren, dat H. Swiese deeze prstenfe fchuld naar Landr. part. 2. tit. 10. art. 5. in den tyd van vier jaaren zoude hebben moeten invorderen, by verftek zodaaniger fchuld na denzelven tyd; dat door denzelven nooit geene de minfte aanmaaninge zoude gedaan zyn, daar hy in het jaar izsonog zoude geleefd hebben, zo dat hem voor zyn affterven de praïfcriptie al zoude geobfteerd hebben, en by gevolg, nu ook aan deezen Erfgenaam , welke prsefcriptie dan ook by dat Antwoord aan den Aanlegger in zyn voorfchreeven qualiteit wierde geob. jicieerd, tot admisfie van dien geconcludeerd, en dat den Aanlegger dien ten gevolge zoude worden verklaard van deei zepraïtemle verfteeken te zyn, onder protest van kosten, of &c.

I j i 3 Waas