is toegevoegd aan uw favorieten.

Overysselsch advysboek, behelzende merkwaardige zo consultatoire als decisoire advysen en sententien, van veele voornaame rechtsgeleerden in Overyssel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44o OVERYSSELSCH

bïe waarheid is, dat van aloude tyden af, het Landrecht van Overysfel zo ten aanzien van de manier van procedeeren, als ten reguarde van het recht der zaaken, binnen Coevorden gerecipieerd is , en nog hedendaagsch in die beide opzichten gevolgd word, alzo partyen beide ook in hunne proeeduure ter eerfter inftantie omtrent dat poinét volkoomen eens zyn , ja zelvs zo verre , dat de Appellant zich met relatie tot die beide poinéten by zyn acte van Appèl daar op nog verder expresfelyk beroept.

Dus dat men deeze pofitie gerustelyk als een bafis en vast fundament van een verder juridycq betoog deezer rationes decidendi, mogende ftellen ; derhalven in de eerfte plaats en ante omnia, alhier maar zal moeten gediscuteerd worden, in hoe verre dat zelve Landrecht omtrent de Appellen aan den Heer Land Droste moet gevolgd worden ? voorts in de tweede plaats, of den Appellant daar aan voor zo verre nodig voldaan heeft ? en laatftelyk, of het defect van zulks niet zodaanigen notoiren nulliteit impliceerd, dat daarom de zaak ten principaalen buiten nadere beoordeeling blyven moet, en het Appèl als defert, informeel, en nietig verklaard behoord te worden?

Omtrent welk eerfte, dan te remarqueeren ftaat, dat, of fchoon uit voorfchreeven gepramitteerde vastftelling, wel in't generaal over de forme van procedeeren voor het Scholten-Gerichte van Coevorden geen bedenkelykheid vallen kan, het nogthans in deezen zekerlyk eenige oplettendheid verdiend , dat men hier verfeerd in een Appèl, zodaanig gecircumftantieerd , dat de Judex a quo en de Judex ad quem niet een en dezelvde forme van procedeeren in allen opzichte fchynen te erkennen; dewyl de eerfte, fchoon met den Appellations • Richter onder een en denzelfdeh territoriaalen Souverain behoorende, het Landrecht van Overysfel, en de Iaatfte dat van Drenthe, als de eenige richtfnoer, waar na men zich te ge. draagen hebbe, in't generaal houden en volgen mag.

Het is wel waar ,* dat ten aanzien van het recht der

zaa*