Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SARA BURGERHART. *2?

ook om wat reden, in zekeren zin wel lyden mag. Zo lang ik u flegts voor een vry gefchikt, en goed foort van een jongen hield, hadt uwe Zuster weinig werks om my te beduiden, dat ik u als haar Broeder behandelde, en occafie gaf om ons eenige uitfpanningen te bezorgen: Maar, nu ik merk, dat gy eenige oogmerken omtrent my hebt, waar van ik u nooit verdagt hield, zo moet ik u openhartig zeggen, dat gy my meer (lof tot verwondering geeft, dan ik 'ooit meende door u te kunnen krygen.

Hoe, myn Heer, heb ik u de minfte aanleiding gegeven , om zulke gedagten in u te doen opryzen ? Hoe weinig kent gy my! Hoe dood vreemt zyt gy omtrent u zelf! Ik moet of boos op u worden, en dat bevalt my niet; of ik moet u hartlyk uitlachen. Nooit zeker las men zo eene ongevallige mengeling van zotteklap, en dwaze inbeelding, op zeer twyffelachtige verdiensten, dan dat fchriftje bevat. Dit van ftukje tot beetje aan te tonen, is beneden my- < Ben aandagt. Ditmaal vergeef ik u alles , op deeze voorwaarden: „ dat gy my hier over „ nooit meer fpreekt; — zelf verbied ik u, „ my voor deeze gekheden om excuus te vra.„ gen; en dat gy, is't mooglyk, door dit ges, val poogt wyzer te worden, en wat beter 3, uwe eigen waarde te berekenen.

Zo gy bier toe geen geneigtheid hebt, dan Pa SUlS

Sluiten