Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï4&

HISTORIE VAN DEN HEER

Verwonderd over zich zelf; fpreekt altoos bellisfend; verveelt lieden van eenen goeden fmaak. Het is de groote man onzer zotten: men houdt hem in 't algemeen voor een bevallig Jonker. Hy is de lieveling onzer meeste Dames. En hy verveelt my geweldig met zyne onderfcheidingen. Zie daar zo cenigen uit hun, met wie ik daaglyks moet omgaan. Is dit geen regt voor my uitgezogt Gezelfchap ?

Hoe bedank ik u voor de fraaije regels in uwen Brief! Dat rymelooze gevalt my byzonder. Indien uw pen eens weer iets van dien aart nederzet, laat het toch voor my zyn; het onderwerp moge dan weezen, wat het wil. Ja, myne lieve , Chrisje Helder belydt zelf, dat zy te te groot is voor Beuzelingen. Nu, wy komen weer Buiten , dan loopt het zó drok niet. Indien ik door myne waarde Ouders in eene Pastorie ware opgevoed , indien onze Familie niet zo in de groote waereld bleef ingewikkeld: mooglyk, immers daar vleye ik my mede, ik zou myne Vriendin, ook in het uiterlyke, nader by komen. Alles geef ik op; alles wat gy zegt is billyk; maar, myne gevoeligheid, die wil ik behouden. Spil des geen vergeelfche moeite. Wierd myne gevoeligheid dermaate opgewekt door het geen men liefde noemt, dan had gy gelyk. Maar ik bemin niet. Indien ik bedagtzaam wil zyn , geloof ik, dat ik nooit moet beminnen; om my zelf. Als ik immer

Sluiten