is toegevoegd aan uw favorieten.

De Arke Noach's

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 83 )

onver licht mensch ook inleen huis met grote

tuiten; hy is en blyft een önbefchaafd, flechtlevend jongman ; hoe wit zyn hairen gepoederd , hoe dik zyn das, hoe puntig zyn fchoenen dan ook wezen mogen.

Ik merk het myne Heren ! gy begint reeds onze hedendaagfche verlichting en befchaafdheid in twyfel té trekken; gunt my, dat ik noch tegen dezelve, voor een 'ogenblik de duiflernis, en ruwheid onzer voorvaderen overltetle, en uwe twyfeling wegens 't verval onzer zeden

zal in zekerheid verkeren onzer zeden zeg ik ,

want van andere volkeren te fpreken acht ik hier onnodig; fchoon ook de ziekte by ben geboren; by ons alleen de befmetting overgenomen en 't bederf voortgeplant zy.

Onze voorvaders waren welgefpierd van lighamen ; trouw en opregt van harten. In lage waterachtige landsdouwen gehuistvest; van magtige natiën omgeven . weêrItonden zy de kracht van 't water, den trots en beerschzucht hunner naburen. Liefde voor de vryheid en bet Vaderland baande by hert alle oneffenheden van binnen door godsdienst en moed gefterkt, wierden zy vaii buiten geacht, gevreest: hunne wapenen handhaafden het rechtte velde; hunne zeemacht>gaf hen het oppergebied der wateren: de Hollandfche vlag wapperde ongeltoord langs de verafgelegendlte kusten — en echter noemt men hen önbefchaafd in tegenoverftelling van Ons bejchaafdè verlichte naneven, die, van binnen in weelde verzonken , van buiten beroofd, befpot worden; van ons, die het als genade moeten aannemen, enige koopmanschappen in vreemde fchepen, met groot gevaar, nu en dan; te mogen overvoeren ; van ons , die feesten vieren ; terwyl de vyand zich in 't bezit ftelt onzer fchepen, wat

L 2 ZQ%