Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 25+ )

geleerde ontvangt geen vier vifietes in eene geheele maand, zelden komt hy uit zyu bedompte ftudeerkamer, byna nooit uit zyn huis, hy heeft gene vrienden, fleehts zeer weinige zogenaamde kennisfen: hy beroemd zich een vyand te zyn van alle lastige converfatie, en ■— hy houdt drie of vier honden, die hem overal vergezellen, met hem eeten, met hem drinken, met hem flapen. De man heeft naar het voorbeeld van den ouden Wysgeer Thales gene huweJyks - verbintenis willen aangaan; het zorgen voor een huishouden , de liefkozingen van vrouw en kinderen mogten zyne ftudiën hinderlyk zyn, en echter houde ik my verzekert, datgene moeder met haar eenig zoontje meer op kan hebben, dan hy met deze zyne lieve diertjes, wier aanzien alleen, dieven verjagen zou, wier ftemmen niet minder lieflyk klinken, dan hunne namen, Ichnobates, Orefttrophus, Nebrophonos, zyn de namen , die hy hun in naarvolging van Ovidius (*; gegeven heeft. By het averij den van zyn' vader heeft hy nietgeweent, maar toen onlangs zyn krulhond Melachaetes (f) den geest te gelyk met pen been , dat hem in de keel was blyven zitten, had uitgefpogen, fmolt hy weg in tranen. Het eenige mensch, daar hy zich aan Iaat gelegen liggen is zyne keukenmeid, en geen wonder: is zy het niet, die hem met zyne dischgenoten dagelj'ks op de uitgezochtlie fpyzen vergast ? Want ziet, dit heeft de man met andere zo geestelyke als waereldfche gemeen, hy wil den uitwendigen mensch wel te goede doen.

Dat deze kluizenaar nu een buitenfporige genegenheid voor zyne honden heeft, is niet te verwonderen, hy meende de begeerte naar de genoegens van het gezellige leven met zich zeiven en zyne boeken alleen te kunuen vereffenen,

dit

(*) Metamorpli. Lib. j. (f) Ovidius 1. 1,

Sluiten