Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorrede van den

overtuigd worde van het nuttige en uitvoerbaare der voor/lagen, in het boek zeiven ge* daan, om naaderhand met zoo veel te meer opmerkzaamheid en deelneeming het gefchrift van faUjSt zelvcn te leezen, en het oogmerk daar van te bevorderen.

En hier van laate men zich, ten derde > vooral niet terug houden door de zwaarigheden in de uitvoering, die zeekerlijk in een vrij Gemeenebest nog grooter zijn, dan bij eene Monarchie of Vorstlijke Regeering. Men bedenke , dat het geen in het groot en over het geheel niet gefchieden kan , meermaalen ten deele en in het klein zou. kunnen worden ten uitvoer gebragt; dat een voorbeeld van de zijde onzer Regeering, toch ook veel invloed zou hebben op het gedrag van den burger, en men zulks van haare wijsheid en goedheid verwachten konde; dat men in Kostfchoolen en foortgelijke befellingen, wanneer men maar wil, ten deezen opzichte ook nog al iets goeds konde bewerken; en dat bijzonder de loflijke Maat-

fchappij , tot nut van 't algemeen,

het weldaadig Fonds te Bodengraven, en andere inrichtingen van die natuur, welker meeste werkingen toch op de jeugd en den gemeenen man gerigt zijn, hieromtrent, ook

.zon-

Sluiten