is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling weegens eene noodzaaklyke verbeetering der kleeding, waar in betoogd word, dat de oorzaak der zedelyke en lichaamlyke verbastering des menschdoms in het draagen van broeken gezogt moet worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 61 ■)

toebrengen tot verbetering, welzijn en geluk van onze onderdanen: en daarom zullen wij 'er met den grootften ernst en de uiterftc zorgvuldigheid op letten, dat hetzelve in ons geheele land op het allerftiptfte door elk en een ieder worde nagekomen.

s-1.

van alle kinderen moet veranderen, fpreekt van zeiven. Stukswijze of naar tang moet deeze groote hervorming •worden ondernomen. Met de kinderen der landlieden moet men een begin maaken: want i. maaken de landlieden in getal op verre na den grootften ftand uit; wel drie vierde gedeelte van de geheele bevolking van eenen ftaat. 2. Verfchaffen zij den ftaat brood, fol» daaten en veiligheid; de ftand der landlieden, waarop, bij flot van zaaken, alles berust, is dien volgens 4e eerwaardigfte ftand; 3. voor den landman, die arbeiden moet, en die zoo weinig goeds , zoo weinig vreugde geniet, is gezondheid, gepaard met fterkte en werkzaamheid , het eerfte noodzaaklijkfte goed, wanneer hij bij zijn kommerlijk leven zelf gelukkig zijn, en voor den Staat een Maximum zal voortbrengen; en 4. wordt door het invoeren van eene nieuwe kleedinge, bij de kinderen der Landlieden, de allerrainfte ftoorenis en verandering in de productie , in handel en wandel veroorzaakt. Bij de kinderen der landlieden, dus moet de hervorming van de kleederen beginnen. Eerst broed, dan fpel. Eerst veroetere men de boeren, dan de burgers.