is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling weegens eene noodzaaklyke verbeetering der kleeding, waar in betoogd word, dat de oorzaak der zedelyke en lichaamlyke verbastering des menschdoms in het draagen van broeken gezogt moet worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 197- )

wenfchelijk, waare, zoo kan ik echter nog zijn plan van verbeetering in het algemeen, nog zijne vooi> gefielde kinderklecding in het bijzonder goedkeuren. • .

Wat het eerfte betreft, het flukje is hoofdzaaklijk voor Duitschland gefchreeven, het zoude dus onbillijk zijn , als een bezwaar hier teegen in te brengen, dat het invoeren van eene kinderkleeding door middel van een Lands-bevel, de zaak aan het verkeerde einde zoude aangevat zijn, in Duitschland doch, en onder elke despotieke regeering, alwaar de flaaffche onderwerping nog plaats heeft, zoude men door zoo eene vorflelijke Ordonnantie ook wel eens iets goeds kunnen invoeren • in onze Republiek zoude men een bevel der Heeren Staaten, het welk ons in onze huisgezinnen en kleeding eene reforme, alwaar het nut ook zoo blijkbaar als den den dag, kwam voorfchrijven, als een inbreuk op onze dierbaare vrijheid befchouwen , de verbeetering moet hier eenen geheel verfchillenden loop neemen , men tragte door overtuigende bewijzen den aanzienlijken , den gegoeden burger het nut der voorgeflaage verbeetering aan te toonen , en hem dus te beweegen , om die in zijn huisgezin in te voeren, wel dra zal hij uit eene zugt tot navolging door zijne meedeburgers van eene laagere klasfe gevolgd worden, en dit zal eindelijk tot den laagflen fchaakel deezer keeten afdaalen , dit is voorzeeker niet dan na een lang tijdverloop, veeie jaaren worden'er tot zoo eene algem eene verbeetering vereischt, doch ik weet 'er in ons Gemeenebest geene andere weg op, dit is ten minften zeeker, dat men eene reforme in de kinderkleeding in geenepdecle met N 3 de