is toegevoegd aan uw favorieten.

De waare geluksbedeeling, brieven, en nagelaaten gedichten.. [Gedichten en fabelen.]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

228 GEDICHTEN.

Dit is nochtans gefchied, hoe ongedacht het fcheen. De liefderyke wet, door Jezus voorgefchreeven,

Won veld in aller hart: de bittre twist verdween Toen elk zyn' Godsdienst mogt belyden en beleeven.

De vriendlyke Eendragt groeide, en 't Evangelielicht Toonde elk de grootheid van Gods dierbre goedheid nader;

En bragt den flerveling den fterfling voor 't gezicht Als telgen uit één' fhm, en kinders van één' Vader.

Nog vond zich 't Christendom door naauwer band verknocht. Men had in't eind'geleerd, door's Heilands liefdryk voorbeeld >

Dat hy, die ernstig God in geest en waarheid zocht, Nooit met betaamlykheid vervolgd word of veroordeeld.

't Scheen dat de Godheid zelf met welbehaagen zag Dat hier verdraagzaamheid ten zetel was gefteegen;

Zy waakte voor ons Land, en fchonk het dag aan dag, Terwyl de kennis klom, vermeerdering van zegen.

De wyze vreemdeling, die dit Gewest bezoekt, Staat van verwondring flom by 't uitgaan onzer kerken;

Hy ziet geen Christen, die zyn Medechristnen vloekt, Of haatlyk' afkeer van hunn' Godsdienst doet bemerken.

De broederliefde ïlaaft de glori van dit oord. De grootite Vorsten, die het nut daarvan ontdekken,

Zien