Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR DE

LEYDSCHE WEEZEN.

BY DEN AANVANG VAN HET JAAR MDCCLXXXV.

Liefdaadig Nederland, op wiens gewyde gronden

Geen ongelukkig mensch zich ooit verwaarloosd ziet f Geen ftad, geen volkryk dorp word in uw' kreits gevonden. Waarin de onnoozle Wees geen troost, geen hulp geniet; Waarin de magtelooze Kranken In uwe gunst Gods gunst niet danken, En waar. gy d'ouderdom geen fteun en byftand bied.

Laat andre Volken vry een trotfcher bottwpracht toonen;"

Paleizen {lichten, ryk,,van marmer en van goud, Opdat hun Vorsten daar als aardfche Goden woonen; De God des hemels mint de huizen die gy bouwt. Zyn liefde Haat uw liefde gade; Hy kroont uw deugd door zyn genade, En, welk een ramp u dreig', Hy waakt voor uw behoud.

En

Sluiten