Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Huwelyk door edelmoedigheid. 31

„ ophouden. — Weet dat myn vader hulp noo. ,, dig heeft; het faillisfement van twee comptoi„ ren te Hamburg, heeft hem in den hachlykften ,, toefland gedompeld ; het opfchieten van een ,, goede fom is alleen in ftaat hem te redden; an,, ders zal hy het binnen kort moeten opgeeven; ,, hy en ik verwagten, uit een edel beginzel uwer „ edelmoedigheid, dat gy my dit verzoek niet zult „ weigeren; gy kunt ons redden met de fomma

»» van ; of anders, ontfla my van u-

,, we echtgenoot te zullen worden."

Geen donderflag kon iemand fterker in de 00ren treffen, dan dit zoo onverwagt bericht aan den Heer Jullefort. Hywist, door verwondering opgetogen, byna niet te fpreeken. Hy wierd bezield met haat en afkeer tegen den vader; hy verwenschte in zich zeiven de belofte, die hy zoo even gedaan had, en zweeg; doch men kon genoegzaam befpeuren wat 'er in zyn hart omging. — Eindelyk brak hy het ftilzwygen af; en, in plaats van zich genegen te toonen tot het fchieten van zulk een gering gedeelte van zyn rykdom, begon hy Sophia's vader, wegens deszelvs onkunde, roekeloosheid, en flegte beftiering, met dus zyn geld te waagen als anderzints, te hekelen. Hy verhaalde haar, dat hy menigmaal een aanzienelyk huwelyk had kunnen doen; doch dat hy 't altoos gelaaten had, uit hoofde dat 'er geen geld was; en dat het hem fpeet, dat hynu hier zoo ongelukkig te pas zou komen; daar hy, meenende een grooten fchat te ontmoeten, veele fchulden vond. Eindelyk

Sluiten