Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A S P A S I A. 31

zingen bijvvoonen, zonder eene zekere woede; te ondervinden , welke zijn verbasterd hart hem niet todiet te overwinnen. Zo dra hij wist, dat zijne fchoonzusiei: zwanger was, meende hij .den tijd gebooren te zien, om zijn eerloos ontwerp ten uitvoer te brengen, hoopan* de dat de zorg voor haar kind haar zoude overhaalen, om haare fcbaude te ontdekken. Wij hebben reeds gezien, hoe hij in zijne verwagting bedroogert en door welk eene foort van wonder de deugd van mevrouw Hanbury gered wierd. Uit het kasteel verdreeven zijnde , begaf hij zig naar Londen, van fpijt barftende, over den Hechten uitflag van zijne onderneeming. Maar daar hij zig evenwel met die hoop ftreelde, dat zijn vader alles, wat 'er gebeurd was, onder een diep uilzwijgen zou verborgen houden, lag hij zig toe om zig te vertroosten en het voorwerp van zijne beestagtjge drift in een ongebonden leven te vergeeten. Zijne eerite zorg was, dat hij naar den bankier vau zijnen vader ging, om daar de vijfduizend ponden üerlings, welken deeze hem gegeeven had , in bankbrieveu te ontvangen; hij wierd daar met zeer veel beleefdheid bejegend, en dit bragt hem in een denkbeeld, dat zijn vader niets van het geval gefchreeven had. .Dit Helde hem gerust; en daar deeze man de eenige kennis was, welken hij te Londen had , dagt hij om niets anders meer, dan om een wild en woest leeven te leiden. Zijn naam was bekend en in agting; en daar zijn perzoon niet onbevallig was, viel het hem zeer gemaklijk om toegang tot de voornaamfte huizen te krijgen. In de kunst van veinzen en van zijn waar karakter te verbergen beier dan een ander onderweezen, wist hij zig de vriendfehap van lieden van allerleien ouderdom te verwerven;

en

Sluiten