Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C af )

«iele Celerureer'en' te berichten: Dat de voorzeide Si nodale Vergadering de voorfchrevene Co. pie en ('aaibij gedaane communicatie, niet alleen met zeer veele dankzegginge, heeft aangenomen; maar ook heeft befloten, dat, vermits „ uit aan„ merkinge der loffelijke pogingen van de Gemeente-

Commisfien, vooral zo als die zig eerlang in „ den haag, als een middenpunt, liaan te ver,, ecnigen , de Kerkelijke mefures minder noodza-

kelijk fchijnen; en alles, wat ter inftandhouding ,, van den Hervormden Godsdienst dient.te wor„ den aangewend , veilig aan de voorfchrevene ge„ meenre - Commisfien, wel zijnde verecnigt, kan ,, en mag worden toevertrouwd ; er geene Sii„ nodale Commisfie tot deze zaak , ah zodanig, „ meer zal plaats hebben; maar dat nogthands ,, alles, wat in deze verder mogt te doen vallen , „ uit aanmerkinge van de zo nodige correspon,, dentie, en ten einde alle mogelijke tegenwerking

voortekomen , wordt overgelaten en aanbevo-

len aan de gewoone Deputaten, met adjunctiè „ (ook op verzoek van Deputaten) van D°. Krie* „ ger, als welke in dezen, tot hiertoe, met zo veel „ ijver is werkzaam geweest, en welke door De„ putaten, in naame der Sijnodus, tot voordgaande „ medewerking met hun , verzogt zal worden."

Met deze ouverture op het fpoedigfle meenende te voldoen aan de intentie en last der Sijnodus, hebbe ik de eer — Gods allerbesten zegen wenfchend over alle Uvvel Ed. raadplegingen en beraa-

min.

Sluiten