is toegevoegd aan uw favorieten.

Stukken, betreffende de vergadering der gecommitteerden, uit de [...] hervormde gemeenten, tot de sijnoden van Zuid- en Noordholland behoorende, tot instandhouding [...] van den openbaaren hervormden godsdienst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4P >

kortelijk fluimen tetrekken, dewijl zij vermeenen,cat door hun duidelijk bevveezen ii;

Dat wel verre, dar de bekostiging van den Hervormden Godsdienst uit 'sLands Kas zoude zijn gefchied,het in teegendeel zeker is, dat van devrcegde tijden af, de goederen door de Christenen tot iadandhbudingen bevordering van hunnen Godsdienst bij één gebragt,niet zijn geweest de eigendommen der Natien, als Natiën befchouwd; maar dat dezelve hebben toebehoord aan de Christen-Gemeenten, als Zodaaigë , ,'en als bijzondere Lighaamen en Corporatien, in de Burgermaatfchappijen opgericht;

Da zulks ook het geval is met die goederen, tot dat oogmerk door de Christenen in ons Vaderland te faamen ge'oratrt.

Dót wijders, noch in den aart der Hervormd ge, noch in de wijze, op welke dezelve is daargefield , iets gevonden wordt, het welk thands aan de Natie eenige \evoegdheid geven kan, om die goedeaan zig te trekken ; daar de Hervorminge , wel lange, zamerhand begonnen, en van tijd tot tijd uitgebreid, doch eindelijk zoodanig is gevestigd,dat de gedecideerde,en ook thands plaats hebbende meerderheid der Ingezeetenen in Nederland, en in het bijzonder ïn Holland en Zeeland, den Hervormden Godsdienst heeft omhelsd; de NederlandfcheNatie, bijdenMunfterfchen Vrede, sis eene Hervormde Natie is erkend; en het lighaam van Hervormden Christenen onder dezelve dus is gebleeven in het bezit dier Goederen ;■ welke zij te voren als een lighaam vanRoomschgezinde Christenen bezeetén hadden.

JI. Stuk.' i) ge_