is toegevoegd aan je favorieten.

Stukken, betreffende de vergadering der gecommitteerden, uit de [...] hervormde gemeenten, tot de sijnoden van Zuid- en Noordholland behoorende, tot instandhouding [...] van den openbaaren hervormden godsdienst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 29 )

ren , met één zo zeer tegen hetzelve aandruisfchend en de gronden daar van ondermijnend ïlelzel hebben durven voor den dag komen. Niet aan den gewaanden ouden toets-fïeen van onëigendom , maar aan het aantal der Leden of opbouw uit afzonderlijke Casfen wordt de eigendom der Kerken getoetst.

De Reqq: fchijnen dit ook eenigermate gevoeld, en daarom tejhebben aangemerkt, dat, door de Nationaal verklaaringe der Geeftelijke goederen, de res faorae flegts in res religiofae, als naastbelendende, zouden veranderd zijn. Maar elk, die het recht verftaat, weet, dat het niet geoorloofd was, de res facr<z\ in res religiofe zelfs, wat het gebruik aangaat, te veranderen, hoe na dan ook aan elkander helend (om de eige bewoording der Requestranten, of fchoon hier geen quaestie over het locaale is, te bezigen ) en dat dus deze ftelling even ongerijmd is, als het belachelijk is, een Fonds voor Nationaale ©pvsedinge, en bezorgiftge der behoeftigen, onder de res religiofe (dat is begraafplaatfen) te rangfchikken.

Aangezien, volgens het adveu van de Gecommitteerden derRotterdamfcheRoomfche Gemeenten, gene gekunftelde redeneering (veel min magtfpreuken, en uit het verband-rukkingen van gezegden) een betogend gezag bezitten, wanneer zulks geene daa~ den ten grondflag heeft, fpreekt het van zelfs, dat de bloote aanmerkingen, dat de Vertoners eene gefchiedmis zouden hebben gefchetst, die aan onze C 4 Va-