is toegevoegd aan je favorieten.

Stukken, betreffende de vergadering der gecommitteerden, uit de [...] hervormde gemeenten, tot de sijnoden van Zuid- en Noordholland behoorende, tot instandhouding [...] van den openbaaren hervormden godsdienst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4° )

faderlandfcle Gefchiedboeken geheel vreemd zoude zjn; ofte de uitdrukkinge van zwarte aantijg ngen, welke geene tegenfpraak verdienen , en foortgelijke ; voor geene behoorlijke wederlegginge kunnen gehouden worden , van het geen door de Vertoners, kortelijk is voorgedraagen aangaande de wijze, op welke de Hervormde Godsdienst in ons Vaderland, de Nationaale geworden is.

In het oog va» deskundige en onpartijdige beoordeelaars verraaden dergelijke uitdiukkingen gebrek aan tegenbewijs; voor al dan , wanneer men zich daarbij veroorlooft, om (gelijk hier het geval is) <a) de gezegden van zijne partij openbaarlijk te verdraajen.

Dit gedeelte van hun adres, behoeven dan de Vertoners niet nader te adftrueeren; zij kunnen voldaan met als in het voorbijgaan en ten overvloede tot eluCidatie van de Reqq:. er bijtevoegen, dal zij van het

3de

O) De Vertoners doelende, op het geen op de vre, dehandel te Breda voorviel, en waar over men kan naarzien WaSenaar,Vad Hat 7 ieel.inU het begin, hadden gezegd, dat de Landvorst voorgaf eenige toegevendheid in het, ftuk van Burgerlijke voorrechten, te willen betoonen , mids de Roomfcbe Godsdiemt gehandhaafd werd, en de Hervormden ten Lande Uitweeken.

Dit nu doen de Gecornm. uit de Rotterdamfche Gemeenten voorkomen, als of de Vertoners zouden gezegd hebben, dat in dien tijd de Hervormden ten Lande uitweeken.