Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de BurgcrvjrfchiHen te Cwnpe*.

35

wyksvergaderingen, a's 'er misfchien nergens elders in óns vaderland, met zo veel behoedzaamheid, en vooruitzigt, to. dus v, rre gemaakt zyn, en welker zorgvuldige naarkoming wel ligt al'een in ftaat was geweest, rijn alle opgevolgde gebeurnisfen te Campen voor te komen, Dog, om in gene largwyligheden, of herhalingen te vervallen, zullen wy ,hier niet treden in ene byzondere opgave van den inhoud-dier beide, omtrent de opgevolgde verfchillen zo belangryke , publikatien, te minder, vermits derzelver hoofdzaaklyke inhoud, by het nader adres der klagende burgers aan het provintiaal bellier onder no. 34., genoegzaam woordlyk is ingevlogten, en beredeneerd.

Wederltreving, en wraakzugt waren de eerfte gevolgen van deze mislukte poging by de volksleiders, die, door daar aan bot te vieren, al terftond toonden, hoe weinig zy de zozo uitgebragte volksftem der meerderheid van ftemgerechtigden eerbiedigden. Diezelvde 4. juni, waar op die publikatie gefchiedde, was juist de dag der gewone weeklykfche byeenkomst der wyksvergaderingen; en, nauwlyks was op dezelve door de direct urs rapport gedaan van de uitgebragte flemmfhg der gefamenlyke burgery, of ee-a klein hoopje volks befloot, om enige dirtéteurs, die zig over het vergaderen in éne, of vier wyksvergaderingen by het ftedelyk beftier vervoegd hadden, zonder dat 'er zelvs nog legale kennis van den uitflag der oproeping ingekomen was, op de willekeurigftc wyze af te zetten; van hoedanige befluiten wy één enkeld voorbeeld aan den voet dezer bladzyde voegen. (*) En, daar zy door het invoeren van én'e ...... volks-

(») Extr»& uit de handelingen der wyksgjderingen van het bovei-

Sluiten