is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorbericht, historiesch verhaal, en echte stukken van de burgerverschillen te Campen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de Burgerverfchilien te Campen. 4?

Attum Campen den o. Februari 1797.

In fidem

Q,ef_j J. van 't OEVER, Secretaris:

(En lager)

Directeuren conformeeren zich met het nevensftaand»

Rapport.

Aftum Campen den 9- Februari 1797-

In kennisfe van my (get.) HENDk. WENNING, Secretaris:

In fidem J. J. SNIET, Secretaris.

Den 11. Februari 1797-

Uit de ingekomene Extracten, houdende de handelingen der ftemgeregtigde Burgeren van de vier gewettigde Wyksvergaderingen op gisteren avond, is gebleken, dat, in het Boven-Kwartier het Rapport van de gecombineerde Commisfie gelezen zynde, hetzelve is goedgekeurd geworden; doch bet Artikel wegens de ballottagie, om lid in de Wyksver* galering te worden, is gehouden in advis.

Dat in 't Cellebroeders-Kwartier het bewuste Rapport byna met unanieme ftemmen is goedgekeurd, behaiven 't point der ballottagie, welk zich de Vergadering voorbehield, als in zyn volle werking te moeten blyven.

Dat in 't Broeder-Kwartier het gemelde Rapport met byra unanieme ftemmen gaaf is geapprobeerd; als mede dat het zelvde in 't Buiten-Kwartier heeft plaats gehad.

In fidem J. J. SNiET, Secretarie.

?7o;