is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorbericht, historiesch verhaal, en echte stukken van de burgerverschillen te Campen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«ver de Burgerverfchilien te Campem til

d'e tot dus verre de verkiaaring niet geteekend hebbsn > Bfl het v/Wc :i twee Regeerings-R'eglcmsnten, waar V«j luit eene by de Wyksvergaderingen op dan o. Februari 1790"» es het ar.dere nu onlangs, vastgefteld fss dat da Ondefgefyo kenden zich verbeelden niets meer nodig te hebben t Ps» de enkelde opgave van de byzonderheden, in de overgeleg-, de ftukken vervat, (en waar van een voornaam gedeelte v«;r$ de zyde der Municipaliteit, het Committé, en de Wfl$* vergaderingen zelvs toegeftemd word,) cm Ulieden te o?er* reeden, dat een aanzienlyk aantal Burgers dier Stad, fli Vryheid, zonder nog zo veele tót dus verre ftttzJUffidj Burgers te rekenen , te vergeefs alle minnelyke weger» per herkryging hunner regten aangewend hebben: dat d« On* dergeteekenden Uiiedsr aandagt niet vermoeien zulten PiuS eene wederlegging der redeneeringen, by her Rapport-, «rj opgevolgd befluit van de Municipaliteit, van het Gumrn!-rép en van da Wyksvergaderingen, ter wettiging van de ui tum ting hunner Medeburgers van het ftemregt, aangeveerd, rpoaf zich alleenlyk bepaalen zullen tot het bewys voor die p 6» tenfe wettigheid, ontleend uit de handelingen dar Wijkvergaderingen op den s. J"»i Ï795-: dat immers de Qndftf« geteekenden nimmer konden gehouden worden, het sy %f in de Wyksvergaderingen opkwamen, dan wei niet, taf {f ftemmen in eenig befluit dar Wyksvergaderingen offltrSBl het ftemregt, zo lang zulks door do toenmaalige Munifiipa? Bteft, en het Committé niet bekragtigd wes; en dat de tegenwoordige Leden van de Municipaliteit, en het gpmmjfté, die toen dit geheel werk beftierd hebben, toen ter tytj in dat zelvde gevoelen geftaan hebben, alzo het andvf* ?Oi deloos geweest was, zo veel ongewoone moeite te doen om die bekragtiging te verwerven: waar uit dan volgd, d»t dj tegenwoordige Municipaliteit, en het Committé thans g< Bnj< zins kunnen voorwenden , dat die handelingen der WyHS» vergaderingen op zich zeiven wettig soudsn geweest »jfn, en dat de Municipaliteit, en het Committé de magt F |afc ■ zouden hebben em die handelingen in te nekken, fch{J»g G 3