Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ever de Burgerverfdrillen te Campen. 38$

derlyke, en grootmoedige wyze te vereenigen, daar aan thans geheel heeft doen wanhopen: dat zy derhalven r>u, hares ondanks, moetende overgaan tot de uitvoering van het tweede gedeelte van haren last, om de verfchillen door de onufhankilyke, en onbelemmerde uitfpraak der Folksjlem te doen bejlisfen, zich verpot ach:, om dezelve door eene wettige «próeping der Volhflem, oveseenkomflig de ware grondbeghzelen eener reprefentative regeeringsvorm, by. eene ontwyfelbaate meerderheid van alle ftemgeregtigden, te doen uitwyzen, en tevens voor het vervolg zodanige vastftellingen te doen maken, waar aan, zo wel de befiisfende meerderheid, als de overftemde minderheid, als beminnaars van goede orde, en wetten, zich zullen moeten houden.

Dat het echter onnodig zal zyn, een verhaal van het gsbeurde federt de ontftaane oneenighsden hier tsr neder te Hellen, daar het genoegzaam van zelvs volg:, dat de vraagen, welke thans noodwendig door da vrye volksftem moeten worden uitgemaakt, betreffen de door de Wyksvergaderingen ingevoerde verklaaring, en belofte, als een vereisente tot het algemeen ftemregt, en de wettigheid van het daar op gevestigd publiek beftuur binnen deze Stad.

Dat mitsdien ieder ftemgeregtigd Burger zal worden varzogt, om te heantwoorden de navolgende vraagen.

I. Oordeelt gy, dat tot het ftemregt vsreiócht word de onderteekening der verklaaring, en belofte, dia in de vier Wyksvergaderingen daar toe gevorderd is?

a. Oordeelt gy, dat het ftemregt verbonden is aan het lidmaatfehap der Wyksvergaderingen?

3. Oordeelt gy, dat het ftedelyk Regeerinsreglemant, op den 2. Mei 1795. vastgefteld, naderhand wettig is afgefchaft ?

4. Oordeelt gy, dat de tegenwoordige Leden der Municipaliteit, en van het Committé van algemeen welzyn, en toezigt wettig verkoren zyn ?

Dat, gelyk de Commisfie uit de Nationaale Vergadering, tot de beflisfing dar voorgemelde vraagen, niemand voor Bb ba«

Sluiten