is toegevoegd aan uw favorieten.

Register gehouden by meester Aert vander Goes, advocat van de Staten 'slands van Hollandt, van alle die dachuaerden by deselve Staten gehouden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

("8i ;

faake ofte commiffic van den Oratoer te vordV ren ende folliciteren , fijn op $ Landts coite gedeputeert, Meefter Symon Penfionaris tot Leyden, ende Mr. Andries van Amfterdam mit my. Ende ick ben vuytgereyft den 10. July ende thuys gecommen den 5. Augufty, maken feven en twintich dacgen, ende ick hebbe gereyft drie nachten, maken den tydt van dertien daagen, mitten Bode tot fes fchellingen fdaechs, facit vier en vyftich Rynf guldens.

TTem die Gedeputeerden hebben my oick gelaft de yterate Brieuen om te hebben een onbedeéfe antwoirde van den Steden Lubick f Hamburch, ende Straelefunde, van den dach ende plaetfe van Coelen, om te tracteeren op ten fcaeden, dat ick die foude befchicken by den Edelluyden foe verde zy den Laft annemen willen te doen hebben antwoirde, of by een eygen Bode , ftellende dat an my, als beft zy, fonder te fparen Bodeloon.

TTem Meefter Joots Bets van wegen die Stad Dordrecht heeft gedaen dachten ouer het reyeken ende paleren van den Lakenen, daer d'arme Gemeynten by bedrogen worden, ende my dat gegeuen by gefcrifte, ende es my gelaft hier van tot bequamer tyt te fpreken mit andere Landen , om te remediëren mit goede manieren fonder te materen den Ingefetencn 9 &c.

TJEeft oick begeert dat elck Wilde raporteren ■*" die fcaden commende van den Stalen, daer I. Deel, F zoe

»5*&

8, Jut]> Pag. 42»